Kategorier

Search

Tverrfaglig undervisning er en måte å organisere opplæringen på som involverer flere fag i et felles tema eller problemstilling. Det kan bidra til å gi elevene en dypere og mer helhetlig forståelse av fagstoffet, samt å knytte det til relevante samfunnsutfordringer og livet utenfor skolen. I denne bloggposten skal vi forklare hva tverrfaglig undervisning er, hvorfor det er viktig, og hvordan det kan gjennomføres i praksis.

Tverrfaglig undervisning kan forstås på to måter: som en beskrivelse av innhold som skal trekkes inn i flere fag, og som et pedagogisk prinsipp som organiseringen av undervisningen. I den nye overordnede delen av læreplanen er det definert tre tverrfaglige temaer som skal være tydelige i alle fag: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Disse temaene berører sentrale samfunnsutfordringer som krever kunnskap og kompetanse fra ulike fagområder. Tverrfaglig undervisning handler om å skape koblinger mellom ulike fag, mellom fagene og til verden utenfor skolen, og mellom elevenes erfaringer og interesser og fagstoffet.

Det finnes ulike grader og former for tverrfaglig undervisning, som kan variere i hvor integrert og inngripende de er. En enkel form er fagkobling, som innebærer at man trekker inn det samme temaet i flere fag, uten å samordne det nærmere. Et eksempel på dette kan være at man har en temauke om miljøvern, der alle fagene tar opp ulike aspekter ved temaet. En mer avansert form er integrert tverrfaglighet, som innebærer at man lager en felles problemstilling eller oppgave som krever kunnskap og ferdigheter fra flere fag, og at man organiserer undervisningen rundt denne. Et eksempel på dette kan være at man har et prosjekt om plastforsøpling i havet, der elevene må bruke naturfag, samfunnsfag, norsk og kunst og håndverk for å undersøke, analysere, formidle og løse problemet.

Tverrfaglig undervisning er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til å gi elevene en dypere og mer helhetlig forståelse av fagstoffet, ved å vise sammenhenger, perspektiver og anvendelser på tvers av fag. Dette er i tråd med målet om dybdelæring, som er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Dybdelæring innebærer at elevene utvikler varig og overførbar kunnskap og kompetanse som de kan bruke i ulike situasjoner og sammenhenger. Tverrfaglig undervisning kan også stimulere til kritisk tenkning, kreativitet og problemløsning, som er viktige ferdigheter i det 21. århundret.

For det andre kan tverrfaglig undervisning bidra til å gjøre opplæringen mer relevant og engasjerende for elevene, ved å knytte den til aktuelle samfunnsutfordringer og livet utenfor skolen. Dette kan øke elevenes motivasjon, interesse og nysgjerrighet for læring, samt deres medvirkning og medansvar i opplæringen. Tverrfaglig undervisning kan også fremme elevenes identitetsutvikling, verdier og holdninger, ved å la dem reflektere over og utforske ulike temaer som angår dem selv og andre. Tverrfaglig undervisning kan også styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, ved å legge til rette for samarbeid, dialog og kommunikasjon mellom elever og lærere.

Tverrfaglig undervisning krever en god planlegging, gjennomføring og evaluering, samt et godt samarbeid mellom lærere, elever og andre aktører. Det finnes ingen fasit på hvordan tverrfaglig undervisning skal gjøres, men her er noen tips og råd som kan være nyttige:

  • Velg et tema eller en problemstilling som er relevant, interessant og utfordrende for elevene, og som dekker flere kompetansemål fra ulike fag. Bruk gjerne de tverrfaglige temaene i overordnet del som utgangspunkt, men vær åpen for elevenes innspill og medbestemmelse.
  • Lag en oversikt over hvilke fag, kompetansemål, læringsmål, aktiviteter, ressurser, vurderingsformer og tidsrammer som skal inngå i det tverrfaglige arbeidet. 
  • Samarbeid med andre lærere som har ansvar for de ulike fagene som er involvert i det tverrfaglige arbeidet. Del erfaringer, ideer, ansvar og oppgaver, og gi hverandre støtte og tilbakemelding. Bruk gjerne digitale plattformer for å kommunisere og dokumentere samarbeidet.
  • Organiser undervisningen på en fleksibel og variert måte, som gir rom for ulike læringsformer, arbeidsmåter og elevgrupper. Bruk gjerne prosjektbasert læring, utforskende læring eller problembasert læring som pedagogiske metoder for å engasjere og utfordre elevene. Bruk også ulike læringsressurser, som bøker, filmer, nettsider, spill, eksperter, museer, bedrifter, organisasjoner osv.
  • Vurder elevenes læring underveis og til slutt, både formativt og summativt. Bruk ulike vurderingsformer, som observasjon, samtale, logg, presentasjon, rapport osv. Gi elevene tydelige kriterier, tilbakemeldinger og råd for videre læring. Involver også elevene i å vurdere seg selv og hverandre, og i å gi tilbakemeldinger til lærerne.

Om du er lærer eller driver med hjemmeundervisning av elever i 5.-7.trinn og ønsker å sette i gang med et tverrfaglig prosjekt så har vi utviklet en tverrfaglig fagpakke med tema «oppdagelser og oppdagelsesferder». Denne fagpakken bringer sammen fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk for å inspirere nysgjerrighet og kreativitet hos elevene. Pakken inneholder en del ressurser slik som forslag til bøker og artikler en kan bruke underveis, lærerike videoer og serier, og podkast. Vi har også laget en video som forklarer kompetansemålene elevene jobber med, dette er spesielt relevant for hjemmeundervisere som ønsker å forstå kompetansemålene i dybden.

Her er oversikt over hva elevene får jobbe med i hvert fag:

  • I norsk får elevene lese en tekst om Galileo Galilei. Det er laget en del oppgaver til teksten, dette går både på leseforståelse og grammatikk. Opplegget er basert på Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsippet.
  • I engelsk får elevene lese spennende fortellinger om ulike grupper mennesker som har dratt på oppdagelsesreiser og oppdaget Amerika. De skal så prøve å svare på spørsmålet: Hvem oppdaget egentlig Amerika? Bruk av kritisk tenkning er sentralt, der de må vurdere ulike kilders pålitelighet.
  • I samfunnsfag delen av prosjektet skal elevene få bruke det de har lært om kildebruk i engelsk, og utforske videre det de startet på; hvordan påvirket “oppdagelsen av Amerika” menneskene som allerede bodde der fra før?
  • I naturfag skal elevene få gjennomføre ulike forsøk. En trenger ikke å gjennomføre alle forsøkene, gjør de som du/dere har utstyr til og interesse for.
  • I matematikk skal elevene jobbe med regning multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og addisjon. Dette skal de bruke for å lage tidslinje, og vise avstander i verdensrommet med bruk av målestokk og til å planlegge en reise.

Trykk her om du ønsker å se bilder og lese mer om prosjektet.


Vi håper dette blogginnlegget var nyttig for deg. Hvis du vil lese mer om tverrfaglig undervisning, kan du sjekke ut disse kildene:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.